Advies

Scenarioplanning 

 


 


Denken in scenario’s helpt om verschillende concrete voorstellingen van een opgave te maken, nu of in de toekomst. Dit voorkomt tunnelvisie en levert inspirerende resultaten. Início heeft scenarioplanning inmiddels op verschillende manieren voor verschillende vraagstukken toegepast. Het is zowel voor professionals als bewoners een vruchtbare werkvorm gebleken. Het stimuleert mensen buiten bestaande kaders te treden en creatief te zijn. Dit levert waardevolle resultaten voor een visie of strategisch programma.

Eén ding weten we zeker, we kunnen de toekomst niet voorspellen. Dat neemt niet weg dat nadenken over de toekomst belangrijk is. Om een koers te kunnen bepalen en om ambities te benoemen en na te streven. Scenarioplanning is een goede manier om over de toekomst na te denken zonder alle kaarten op één beeld vast te pinnen. Bij scenarioplanning worden meerdere verschillende toekomstbeelden beschreven, rekening houdend met mogelijke veranderingen in de maatschappij.
 
De trends en onzekerheden die van invloed kunnen zijn, worden in kaart gebracht. Daarna wordt nagedacht hoe je daar met elkaar op zou kunnen reageren. Zo ben je beter voorbereid op mogelijke toekomstige veranderingen. Men kan sneller en adequater reageren op ontwikkelingen, omdat hier al eerder over nagedacht is. Bovendien zullen de veranderingen minder als een gevaar of bedreiging worden gezien, wanneer hier van te voren in alle rust al aandacht aan geschonken is.
Início heeft scenarioplanning inmiddels meerdere keren toegepast. Onlangs leverde Início op verzoek van Havensteder een inhoudelijke bijdrage aan de toekomstverkenning ‘Sociaal Wonen 2030’ door deel te nemen aan de workshops. Sociaal Wonen 2030 is een gezamenlijke toekomstverkenning middels de scenarioplanningsmethode.
 
Andere voorbeelden van scenarioplanning door Início zijn:

Wijkvisie & Strategisch Programma het Reeland, Gemeente Dordrecht (2009)
In nauwe samenwerking met de gemeente Dordrecht en Wouter Geense Design is scenarioplanning als methodiek verwerkt tot een aantrekkelijke vorm van serious gaming voor het maken van wijkplannen. Bewoners en professionals denken samen na over vier scenario’s voor de toekomst. Voor elk scenario bepalen ze welke thema’s prioriteit hebben in de wijk het Reeland. Hieraan wordt het beschikbare bestedingsbudget toegekend, of dit nu veel of weinig is. Lees meer over scenarioplanning het Reeland. De resultaten zijn samengevat in een wijkvisie en later door Início uitgewerkt in het Strategisch programma Reeland.

Woonvisie 2013-2030, Gemeente Geldrop-Mierlo (2013)
Voor de gemeente Geldrop Mierlo is gebruik gemaakt van scenarioplanning voor de Woonvisie 2013-2030. Er is gewerkt met 2 scenario’s: (1) het gaat economisch slecht en de verantwoordelijkheid van het wonen ligt bij de markt en bewoners & (2) het goed economisch goed en de verantwoordelijkheid voor het wonen ligt bij de instituties. Per scenario zijn onderwerpen geprioriteerd en per onderwerp is nagedacht over het hoe: welke koers kiezen we, hoe komen we daar?

Stragische Visie Blaricum 2030, Gemeente Blaricum (2009)
Voor de Strategische Visie voor de Gemeente Blaricum ging Início op zoek naar de identiteit van Blaricum, nu en in de toekomst. Om de huidige kernwaarden van Blaricum te verbeelden is onder andere gebruikt gemaakt van sneltekenaars. Om de gewenste waarden in de toekomst vast te stellen is gebruik gemaakt van scenarioplanning. Twee extreme scenario’s voor 2030 zorgde voor een waardevolle discussie over de gewenste toekomst en de koers daar naar toe. Lees meer over de Strategische Visie Blaricum.
  
Scenarioplanning tijdens nieuwsjaarsborrel, Gemeente Delft (2012)
Voor de Wijk Coördinatie Teams in Delft organiseerde Início een inspirerende nieuwjaarsborrel. Wijkpartners werden geprikkeld na te denken over de samenwerking door ondermeer scenarioplanning. Om het programma luchtig te houden is er gekozen voor een ‘light’ variant met twee scenario’s en 8 stickers per persoon: per scenario twee stickers voor het ‘wat’ (welke thema’s hebben prioriteit?) en twee stickers voor het ‘hoe’ (hoe bereiken we het beste resultaat?). Iedereen kon zelf vanuit hun eigen functie de prioriteiten voor het wijkgericht werken bepalen. Bekijk hier de scenario’s.
 
Scenarioplanning YURPS-competentiedag, Platform31 (2012)
De YURPS-competentiedag is een jaarlijks terugkerend programma voor jonge stedelijke vernieuwers. Início verzorgde in 2012 de workshop ‘Van empowerment naar plicht’ over de grenzen van burgerkracht en zelforganisatie. Om hier gericht over na te denken zijn drie scenario’s geschetst in de vorm van ‘stereotype’ aandachtswijken en bijbehorend sociaal klimaat: de krachtwijk, de achterstandswijk  en de bloemkoolwijk. Per wijk dacht een groepje na over kansen en bedreigingen en de rollen/verwachtingen van professionals, individuele bewoners en de gemeenschap om aan deze opgaven te werken. Het denken in scenario’s hielp om geen universele strategieën te benoemen voor burgerkracht en zelforganisatie, maar resulteerde in verschillende rollen & verwachtingen in verschillende situaties. Bekijk hier de scenario’s.
 
 


 

 

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter