Adviezen

Início levert advies of onderzoek op maat. De diverse producten kenmerken zich door een integrale aanpak en een goed uitvoerbaar advies, aansluitend bij de vraag en de doelgroep. Het schaalniveau van onze adviezen kan uiteen lopen van buurtbeheerplan tot regionale ontwikkelingsvisie.

Het verbeteren van een wijk, buurt of complex heeft een goede basis nodig. Een integrale, op de toekomst gerichte aanpak kan immers niet plaatsvinden zonder duidelijke uitgangspunten en met voldoende draagvlak hiervoor. Início schrijft voor (deel)gemeenten of corporaties regelmatig buurtanalyses en wijkvisies, eventueel met een beheerplan of uitvoeringsprogramma. Ook het maken van bijvoorbeeld leefbaarheidsplannen, speelplekkenplannen en veiligheidsplannen behoort tot onze werkzaamheden. Welke vorm gekozen wordt is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en van het ambitieniveau. Kenmerkend voor de werkwijze van Início is dat we naast sociale, fysieke en economische aspecten ook organisatorische en culturele aspecten behandelen. Wij werken met een overzichtelijk stappenplan van karakterschets, (SWOT)analyse, toekomstvisie en hoofddoelen met deelprojecten. Daarnaast vinden wij dat een plan pas goed is als er naast de inhoudelijke kwaliteit ook draagvlak bestaat bij alle betrokkenen. Daarom gaan bij de planvorming participatie en inhoud gelijk op en leveren wij altijd maatwerk.

Na het afronden van een project of proces is het van belang te evalueren. Início verdiept zich in het doorlopen proces en kijkt naar de goede en minder goede ervaringen van verschillende partijen. Door deze punten te analyseren kan veel geleerd worden van successen en gemaakte fouten. De project- of procesevaluatie kan als een leidraad dienen voor toekomstige projecten.

Een monitor is het herhaaldelijk meten en op basis van veranderingen conclusies trekken. Dit kan op allerlei projecten en acties toegepast worden, bijvoorbeeld in het kader van schoon en heel, leefbaarheid en veiligheid. Início meet of beleid correct uitgevoerd wordt, doelstellingen gehaald worden of hoe wijken zich op ruimtelijk, sociaal en economisch gebied ontwikkelen door de jaren heen.

Início coacht regelmatig (wijk)professionals in hun werk. Dit doen wij vaak aansluitend op advieswerk, maar ook in een apart traject. Omdat wijkprofessionals een spin in het web zijn, hebben zij met veel partijen en veranderingen te maken. Externe coaching kan ze helpen om bijvoorbeeld een verdiepingsslag te maken in een (leefbaarheids)aanpak, hun persoonlijke doelen helder te krijgen, een veranderingstraject te doorlopen, of om een wijkvisie te schrijven. Bij coaching ligt de verantwoordelijkheid voor het resultaat bij de gecoachte. De kennis en ervaring blijft hierdoor bij de organisatie van de gecoachte.

  • In het menu rechts vindt u concrete voorbeelden van onze werkzaamheden.
   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter