Detacheringen

Início  detacheert regelmatig medewerkers bij woningcorporaties en (deel)gemeentes. Wij werken bijvoorbeeld als wijkcoördinator of -consulent, proces- of programmamanager, beleidsmedewerker leefbaarheid, integratie of veiligheid, of als projectleider of coördinator.

Início voelt zich thuis in de wijk. Daarom zetten wij ons als wijkconsulent of wijkregisseur graag in om projecten van corporaties of gemeenten in de wijken op te zetten en uit te voeren. Onze medewerker is de 'spin in het web' in de wijk, bevordert en adviseert over de ontwikkeling van wijkgericht werken, en onderhoudt structurele contacten tussen gemeente of corporatie en de wijken, met bewoners, bewonersplatforms en andere partners als wijkverenigingen en politie.

Wij hebben als proces- of programmamanager een brede ervaring met het inrichten en sturen van stedelijke vernieuwingsprocessen. Onze procesmanager stimuleert en enthousiasmeert betrokken partijen. Daarnaast is het creëren van draagvlak van belang door samenwerking tussen betrokken overheden en derden te organiseren en te faciliteren. De situatie, de wensen en behoeften worden geanalyseerd. Daarna wordt een structuur gecreëerd waarmee slagvaardig met de uitvoering wordt gestart. De procesmanager regisseert plan- en besluitvormingsprocessen en geeft vorm aan beleid. Início kenmerkt zichzelf door open en transparant te werk te gaan.

Início levert projectleiders voor de voorbereiding en uitvoering van projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing, volkshuisvesting, welzijn, veiligheid, sport en recreatie. Onze projectleider analyseert en formuleert randvoorwaarden, uitgangspunten en doelstellingen en zet deze om in concrete en uitvoerbare (deel)projecten met oog voor bewaking van tijdsplanning en budget. Ook coördineren en leiding geven aan projectteams horen daarbij. Início draagt zorg voor de (beleids)uitvoering en streeft naar concreet resultaat.

  • In het menu rechts vindt u concrete voorbeelden van onze werkzaamheden.

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter