Advies   

Beheerplan LOC@ Zwijndrecht


 

In de wijk Zwijndrecht-Noord is met sloop en nieuwbouw van een schoolgebouw het aantal leerlingen toegenomen van 300 naar ruim 1000 leerlingen. De gemeente Zwijndrecht en de nieuwe onderwijsinstelling LOC@ hebben, naar aanleiding van reacties van omwonenden, besloten dat een beheerplan nodig is om in te spelen op de effecten op de wijk. Hierbij wordt gedacht aan verwachte effecten zoals een toename van het zwerfvuil, hangende scholieren in het winkelcentrum en een toename van de verkeersoverlast. Naast negatieve effecten biedt de nieuwe school ook kansen voor de wijk. Het gebouw zelf heeft voorzieningen die ook voor de wijk interessant kunnen zijn, zoals leerwerkbedrijven en een grote gymzaal. Daarnaast kunnen scholieren een rol spelen bij Groendagen en andere activiteiten in de wijk. De gemeente Zwijndrecht en LOC@ hebben Início gevraagd een beheerplan op te stellen waarin maatregelen gekoppeld zijn aan effecten die verwacht worden door omwonenden en andere partijen.

De aanpak
In 2006 was al onderzoek gedaan bij omwonenden en actieve partijen in de wijk, naar de verwachte effecten en kansen. Nadat het plan een tijdje stil lag is dit in 2008 weer opgepakt en is Início ingezet om het plan af te ronden. De betrokken partijen, zoals het Wijkplatform (de omwonenden), politie, gemeente, winkeliers en de school zijn geïnterviewd en daarbij gevraagd welke inzet zij willen leveren om het beheerplan uit te voeren. Elke partij heeft een aantal acties opgezet die vervolgens in een uitvoeringsprogramma zijn beschreven. De school richt bijvoorbeeld een meldpunt in voor bewoners, de politie voert extra surveillances uit in de pauzes en het Wijkplatform zal de school betrekken bij activiteiten in de wijk. Início heeft vervolgens het beheerplan met uitvoeringsprogramma in een bestuurlijk convenant vast laten leggen.

De resultaten
Alle betrokken partijen hebben de benodigde inzet getoond bij de totstandkoming van het beheerplan. Het belang van het plan is door de partijen onderschreven en daar is ook naar gehandeld. De betrokken partijen en de meeste omwonenden hebben aangegeven tevreden te zijn over de afgesproken acties. Zij verwachten dat de meeste effecten van het nieuwe schoolgebouw in het plan zijn ondervangen. Uiteindelijk is met het ondertekende convenant ook bestuurlijk vastgelegd dat de acties uitgevoerd worden en dat elke partij zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering zal nemen.

Het vervolg
Het nieuwe schoolgebouw LOC@ is in augustus 2008 geopend. De afspraak is dat de acties in het uitvoeringsprogramma voor een periode van 1 jaar worden uitgevoerd. Na dit jaar wordt geëvalueerd hoe succesvol en zinvol de acties zijn geweest en zo nodig wordt het plan voor het daaropvolgende schooljaar aangepast. Effecten die een school van dergelijke omvang heeft op de wijk zijn niet met zekerheid vast te stellen, alleen te verwachten. Het is daarom belangrijk dat alle partijen bereid zijn om met flexibiliteit en creativiteit om te gaan met de nieuwe ontwikkelingen.
   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter