Advies

Evaluatie toezicht in de avond, Capelle a/d IJssel


 

In drie buurten in Capelle a/d IJssel, de Hoeken, de Rondelen en de Florabuurt, is extra toezicht in de avonduren ingezet. Toezichtmedewerkers van SDW (Service Dienst Werk) waren in de complexen de extra oren en ogen van woningcorporatie Com.wonen en vooral van de huismeesters die acties ondernemen op de signalen van de toezichtmedewerkers. Toezicht in de avond is ingezet naar aanleiding van problemen zoals jongerenoverlast in de portieken, verkeerd aangeboden grofvuil en inbraken in kelderboxen.
Com.wonen heeft Início gevraagd om de aanpak en resultaten in de drie buurten te evalueren, met als doel de inzet van toezicht in de avond voor de komende jaren te verbeteren of te beëindigen waar dat wenselijk is.

De aanpak
Het onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van toezicht in de avond is in een aantal stappen tot stand gekomen. Met bewoners en professionals, zoals wijkconsulenten en huismeesters, zijn interviews gehouden. Daarnaast is onderzocht welke en hoeveel meldingen de toezichtmedewerkers registreren en of dit overeenkomt met de doelstellingen die aan de inzet zijn gesteld. Tenslotte zijn aanbevelingen gedaan om de inzet van het toezicht te verbeteren en heeft Início een deskundigheidstraining gegeven aan de toezichtmedewerkers, met als doel de contacten met bewoners en het signaleren en melden van problemen te verbeteren. Voor elke buurt zijn door Início verbeteringsmaatregelen voorgesteld om het toezicht in de avond effectiever te laten zijn, welke daarna zijn toegepast. Vervolgens heeft Início een tweede evaluatie gedaan, waarmee in overleg met Com.wonen en SDW voor elk van de drie buurten bepaald is of het toezicht in de avond een effectieve manier is om de problematiek te verminderen.

De resultaten
Uit de evaluatie is gebleken dat het toezicht in de avond zinvol kan zijn. Dit geldt echter niet voor alle buurten. Twee buurten, de Hoeken en Rondelen, kenmerken zich door grote galerijflats. Hier blijkt het toezicht in de avond niet toereikend te zijn, wat geconcludeerd is uit de geregistreerde meldingen en de mening van professionals en bewoners. Doordat in elke buurt twee toezichtmedewerkers hun ronde lopen is het moeilijk om alle problemen te signaleren. In de Florabuurt, waar veel laagbouw is, gaat dit beter. Uit de evaluatie van Início is geconcludeerd dat de structuur van de buurt een belangrijke succesfactor voor dit instrument is. Andere belangrijke succesfactoren zijn de zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en herkenbaarheid van de toezichtmedewerkers, duidelijkheid over wat wel en wat niet gemeld moet worden en samenwerking met andere partijen in de buurt.
Om de succesfactoren te versterken zijn verbetermaatregelen ingevoerd. De aanbevelingen die Início hierover gegeven heeft zijn door Com.wonen overgenomen, waardoor het toezicht in de avond effectiever is geworden. Daarnaast is met de deskundigheidstraining gewerkt aan het functioneren van de toezichtmedewerkers en ook dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Toch bleek de stedenbouwkundige structuur bepalend in het succes van toezicht in de avond. In de Hoeken en Rondelen is het toezicht in de avond dan ook gestopt, in de Florabuurt is het doorgezet, mede door positieve reacties van bewoners.

Het vervolg
Com.wonen heeft besloten om het inzetten van toezichtmedewerkers in de Florabuurt voort te zetten. Na elke periode van inzet wordt hier weer een evaluatie gedaan. In de andere twee buurten wordt gezocht naar andere maatregelen om het 'schoon, heel & veilig' te verbeteren.
   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter