Advies

Onderzoek veiligheid tijdens herstructurering, RotterdamIn Rotterdam vindt een grote herstructureringsoperatie plaats om de stad aantrekkelijker te maken voor midden- en hoge inkomens. In het ‘Vijfjarenactieprogramma Veilig 2006-2010’ is gesteld dat de veiligheid tijdens herstructureringsprojecten niet achteruit mag gaan. Início heeft in 2008 in opdracht van Directie Veiligheid en dS+V een toegepast onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de invloed is van langdurige herstructureringsprocessen op de veiligheid. Welke klachten en signalen doen zich voor? Wat is de invloed op de objectieve en subjectieve veiligheid? Is er onderscheid tussen de verschillende fases? Welke maatregelen worden genomen, wat zijn de effecten en welke aanvullende maatregelen zijn nodig?

De aanpak
Het praktijkgerichte onderzoek is uitgevoerd in de herstructureringswijken Lombardijen en Nieuw Crooswijk. De klachten, signalen en maatregelen op het gebied van veiligheid zijn in beeld gebracht door middel van twee interview-rondes met betrokken partijen uit de wijken. Daarnaast zijn bewoners gevraagd naar hun ervaringen tijdens de herstructurering. Ook is er een schouwronde gehouden en zijn statistische gegevens uit o.a. de Veiligheidsindex geanalyseerd.

De resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat wat betreft de objectieve veiligheid met name inbraak in woningen, diefstal uit auto’s, vandalisme/vernielingen en verloedering van de openbare ruimte tijdens herstructurering onder druk staan. Wat betreft de subjectieve veiligheid doen zich naast negatieve ook positieve effecten voor, afhankelijk van de fase en groep bewoners. Er is een verschil in effecten voor omwonenden, tijdelijke huurders en mensen die zelf moeten verhuizen.
Achteruitgang van de objectieve en subjectieve veiligheid kan worden tegengegaan door maatregelen te nemen.  Het effect van afzonderlijke maatregelen is moeilijk te meten, maar het totaal aan genomen maatregelen zorgt voor verbetering van de veiligheid.   

Voor de onderzoeksgebieden Lombardijen en Nieuw Crooswijk zijn gebiedsgerichte conclusies en aanbevelingen opgesteld.  Zo kan in Lombardijen de uitstraling van portieken en tuinen worden verbeterd en kan de samenwerking tussen uitvoerende partijen beter. In Nieuw Crooswijk kunnen de contacten tussen en met tijdelijke huurders worden versterkt.

Het resultaat van het onderzoek is een heldere rapportage met een praktisch overzicht van maatregelen die de veiligheid kunnen waarborgen. Dit kan worden gebruikt bij ieder ander herstructureringsproces. 

Cahier Veiligheid tijdens herstructurering (lage resolutie)
(PDF file)Bijbehorende analyse van de onderzoeksgebieden
(PDF file)

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter