Advies

Woonvisie, gemeente Geldrop-Mierlo 

Geldrop-MierloGeldrop-Mierlo

 

Geldrop-Mierlo
 

Gemeente Geldrop-Mierlo wil een nieuwe Woonvisie die toekomstbestendig is. De Woonvisie moet een duidelijke focus hebben en moet afsluiten met een werkbaar actieprogramma. Início stelt de Woonvisie op aan de hand van scenarioplanning.

Thema’s benoemen
Allereerst hebben we aan de betrokken partijen gevraagd welke ambities, trends, kansen en bedreigingen zij zien op de woningmarkt. Daarnaast maakten we een analyse van de cijfers en bestaande plannen. Uit de antwoorden en de analyse is een aantal thema’s benoemd, zoals betaalbaarheid, positie in de regio, aandachtsgroepen bevolking, aandacht voor woonmilieus en leefbaarheid. Met deze onderwerpen wil de gemeente aan de slag. Maar welke keuzes moeten worden gemaakt? Met scenarioplanning hebben we invulling gegeven aan deze thema’s.
 
Hoofdscenario’s uitwerken
Uit de trends op de woningmarkt hebben we een aantal autonome processen gekozen: processen die van buitenaf op de gemeente afkomen, grotere zaken waarop je je moet voorbereiden als ze zich aandienen. Door de meest relevante trends op een verticale en horizontale as te plaatsen ontstaan er 4 verschillende scenario’s die zich in de toekomst kunnen voordoen (klik op schema voor vergroting). We hebben de volgende twee hoofdscenario’s uitgewerkt:

  • Het gaat slecht met de economie en de verantwoordelijkheid van het wonen ligt bij de markt en de vrije keuze van bewoners
  • Het gaat goed met de economie en de verantwoordelijkheid van het wonen ligt bij de instituties zoals Rijk, gemeente en corporaties

Bijeenkomst vol beleving
Tijdens een bijeenkomst met de betrokken partijen op een inspirerende locatie, hebben we de aanwezigen meegenomen in deze twee scenario’s. Tijdens een toelichting op het eerste scenario met een beeldende presentatie kreeg men de keuze uit een eenvoudig hapje, zoals een plak cake, mandarijn of schijfjes komkommer. Hierdoor ging men het scenario meer beleven. Vervolgens moest men bepalen welk van de genoemde thema’s men in dit scenario het meest belangrijk vindt.
 
Daarna kreeg men de opdracht om per groepje een aantal thema’s uit te werken. Início zat de groepjes voor. Elke groep bestond uit een mix van medewerkers van de gemeente en externen. Voor elk thema werd eerst bepaald wat de kenmerken waren binnen dit scenario. Vervolgens discussieerde men over welke koers er voor elk thema moet worden gekozen. In een overzichtelijk schema werden de bevindingen genoteerd. Tijdens de discussie werd nadrukkelijk gevraagd wat de inzet van de gemeente zou moeten zijn, gezien de omstandigheden behorend bij dit scenario: hoe moet de gemeente hierop reageren?
 
Vervolgens werd het tweede scenario toegelicht. In dit scenario gaat het goed met de economie en wordt het wonen geregeld door het Rijk en andere overheden en instituties. Bij dit scenario kreeg men wijn, prosecco, luxe sapjes, maaltijdsalades, luxe broodjes en heerlijke soep. Echter nu werden de maaltijden uitgeserveerd passend bij de omstandigheden van dit scenario: men had geen keuze welke drank of eten men wilde. Ook bij dit scenario is per thema de prioriteit bepaald en de koers bedacht die de gemeente zou moeten volgen.
 
Vervolgstappen
De te volgen koers per scenario biedt een belangrijke basis voor de uiteindelijke Woonvisie voor 2030. Er moet echter wel nog een duidelijke focus worden gekozen. Dit is de volgende stap in het proces. En er worden doelen omschreven waaraan de gemeente gaat werken. Tot slot stellen de betrokken gemeenteambtenaren onder leiding van Início een actieprogramma op. Dit is een set concrete projecten en maatregelen die zorgen voor werkbare uitvoering voor de komende jaren.
In mei 2013 zal de Woonvisie Geldrop-Mierlo naar verwachting worden afgerond.

 

   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter