Profiel van Sophie Pauwels

Opleiding

Technische Universiteit Eindhoven (TUE), Technische Innovatiewetenschappen
Specialisatie Omgevingstechnologie. In dit afstudeergebied staat de studie van menselijke beleving en gedrag in de gebouwde omgeving centraal.

Início

Sinds 1998 ben ik werkzaam bij Início. Hier heb ik met veel plezier bij, met en voor veel gemeentes en corporaties gewerkt in het brede werkveld van de stedelijke vernieuwing. De dynamiek, creativiteit en veelzijdigheid in het vak spreken mij bijzonder aan. Belangrijke thema’s die mijn interesse hebben, zijn leefbaarheid en veiligheid, integrale gebiedsvisies en -analyses en scenarioplanning, inrichting en beheer van de openbare ruimte en de beleving en gebruik ervan, en het activeren en betrekken van burgers bij beleidsvorming en planvorming.
 
Sinds 2006 ben ik lid van het directieteam van ons bureau, wat interessante en uitdagende activiteiten met zich mee brengt. Daarnaast blijf ik me inzetten in het onderzoeks- en advieswerk, in het maken maar ook uitvoeren van plannen, om de kwaliteit van de leefomgeving in complexen, wijken en steden te verbeteren.
Bovendien ben ik actief bij de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie, Hogeschool Rotterdam, o.a. als stagebegeleider, extern gecommitteerde bij afstudeerders en als lid van de werkveldcommissie.

Een greep uit mijn werk:

 • Samen investeren in Laak, begeleiden coproductie Wijkinvesteringszone, gemeente Den Haag
 • Verkenning Corporatie en bewoners; op weg naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid, corporatienetwerk Corpovenista
 • Quick scan verduurzamingsmogelijkheden particuliere woningvoorraad stadsdeel Laak, gemeente Den Haag
 • Adviseur burgerparticipatie wijkgericht werken Pijnacker-Nootdorp
 • Visie Dorpsgericht werken 2013, gemeente Drimmelen
 • Evaluatie programma 'Bewoners en Invloed' 2010-2013, Platform 31 (voorheen SEV)
 • Veilig in ons Westland, bewonersparticipatie voor nieuw veiligheidsbeleid, gemeente Westland
 • Stedelijk beleidsplan veiligheid Schiedam 2008-2011
 • Wijkmanager wijkontwikkeling Gouda Oost en Korte Akkeren
 • Onderzoek Veiligheid tijdens herstructurering Directie Veiligheid en dS+V Rotterdam
 • Participatietrajecten Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2001-2011
 • Projectleider Leren van Beheren Leidsche Rijn Utrecht
 • Speelplekkenplannen en -adviezen diverse wijken Utrecht
 • Handboek Veiligheid bij Herstructurering Programmabureau Veilig Rotterdam
 • Toekomstvisie en kansenplan complex De Dekken Zoetermeer
 • Assistent Programmamanager Glastuinbouw Provincie Zuid-Holland
 • Kadernota Welzijn Centrumraad Rotterdam
 • Wijkvisies en gebiedsanalyses in o.a. Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Eindhoven
 • Beleidsmedewerker straat- en complexplannen Kralingen, Woning Bedrijf Rotterdam
 • Uitgave N5 - "De levensvatbaarheid van leefbaarheid" - KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing
 • Eerste prijs VROM scriptieprijsvraag 1998: “Sociale veiligheid voor Meerhoven, het ontwikkelen van een instrument ten behoeve van sociale veiligheid in nieuwbouwwijken”
 • Artikel in "Journal of Urban Design" - "The Diffusion of Innovations in Urban Design: The case of sustainability in the Hulme Development Guide", United Kingdom
   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter