Advies  

Kadernota Welzijn Centrumraad Rotterdam

In het najaar van 2006 heeft Esmeralda van Tuinen de Kadernota Welzijn Centrum 2006-2010 opgesteld. Deze nota getiteld 'Welzijn is van mensen zelf' is in oktober 2006 unaniem door de Centrumraad Rotterdam vastgesteld.

In de Kadernota staan ambitieuze uitgangspunten die de Centrumraad wil hanteren. Zo wil zij naar vraaggestuurd en wijkgericht werken op basis van opdrachten aan welzijnsinstellingen. Ook streeft de Centrumraad naar een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie met welzijnsinstellingen in plaats van de huidige subsidiegever-subsidieontvanger relatie. De sociale vangnetstructuur waar de overheid een belangrijke rol heeft, wordt vervangen door de civil society met actief burgerschap.

Aan de hand van vier thema's voor de toekomst worden concrete plannen genoemd. De thema's zijn:

  • Zorgen dat jeugd en jonge ouders meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld krijgen;
  • Sociaal isolement en verborgen armoede bestrijden;
  • Actief burgerschap stimuleren;
  • Zelfredzaamheid van ouderen bevorderen.

Hierbij worden projecten voorgesteld als: het stimuleren van jong ondernemerschap; het uitbouwen van de Brede School; het oprichten van een vraagbaak voor ouders over opvoeding van kinderen (JONG) in het centrum; het stimuleren van een uitvoeringsnetwerk dat sociaal isolement bestrijdt en het ontwikkelen van een ketenaanpak in het kader van de Wmo.
   Início   |   Mathenesserdijk 414B   |   3026 GV Rotterdam   |   Tel: 010 221 00 00   |   E-mail: info@inicio.nl   |   Twitter.com/inicio_bv   Volg Início op Twitter